Serveis i activitats

toys-3200971_1280.jpg
Serveis i activitats

            Ofereixo suport individual i/o grupal ( amb grups reduïts com a màxim de  3 infants o adolescents) i busco mitjançant una dinàmica lúdica, empàtica i de confiança arribar a l'arrel del problema, bloqueig o conflicte per tal de treballar-lo i superar-lo.

            Com a norma general començo realitzant una entrevista a la família per tal de conèixer de primera mà la situació familiar e individual del nen, per desprès començar a treballar amb ell/a dins d'un ambient amable allunyat de l'aspecte d'una clínica, acadèmia o gabinet  amb l'objectiu de que es relaxi, gaudeixi i aprengui.

            Personalitzo i dissenyo cada activitat, cada psicoteràpia i cada proposta didàctica en funció dels objectius que ens proposem amb el menor tot despertant el seu interès, motivació i efectivitat. En el Centre Psicopèdagògic Claudia Vilanova treballo sota una mirada inclusiva, considerant la diferència no com una etiqueta sinó com el valor que enriqueix l'esser humà.

            Com a psicopedagoga faig abordatge de les dificultats o trastorns d'aprenentatge que s'estima que afecten entre un 10 i un 15% de la població escolar. Aquestes dificultats sempre han existit, però per sort les investigacions en el camp de la Neurociència han permès profunditzar en cada cas, coneixent amb major exactitud aquests trastorns i permetent-nos no només una millor intervenció, sinó una detecció primerenca.

            És important tenir molt clar que independentment de l'existència o no d'un trastorn d'aprenentatge, no hi ha dos cervells iguals i per tant no hi ha la mateixa  manera d'aprendre; cada infant aprèn d'una manera determinada i a un ritme personal. Aquest fet fa que com a professional el meu pla d'acció es centri en el nen i no en el trastorn o dèficit tenint en compte tot el context ( familiar, social, personal i escolar) tot treballant de manera coordinada amb la família i amb el centre escolar adaptant-me a les capacitats, necessitats, ritmes e interessos .

            Hi ha casos en els que es farà necessari passar determinades proves diagnòstiques per una ràpida detecció e intervenció. Conèixer les seves necessitats i potencialitats per tal d'ajudar de forma realista però sobretot defugint d'etiquetes i procurant que descobreixi els seus interessos , les seves habilitats i les desenvolupi per tal de guanyar confiança i seguretat en ell/a mateix/a.

 

            Les meves intervencions psicopedagògiques giren majoritàriament entorn els trastorns o problemes d'aprenentatge que alguns infants presenten:          

·      Problemes escolars (PE) / Fracàs escolar (FE)

·      Baix Rendiment Escolar (BRE)

·      Dificultats Específiques d'Aprenentatge (DEA) trobem:

* Dislèxia

* Discalcúlia

* Disortografia

* Disgrafia

·      TDAH (Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense Hiperactivitat)

·      TEA (Trastorn de l'espectre autista) / Trastorn generalitzat del desenvolupament.

·      TEL (Trastorn del Llenguatge)

 

            Algunes de les metodologies actives més emprades i habituals al meu centre són: Role -playing, Brain Gym, racons de joc i d'experimentació, reunions o tallers, pluja d'idees, feedback, aprenentatge basat en el pensament, Programa Intemo del “laboratorio de las emociones”, mindfullness i relaxació, dramatitzacions, aprenentatge per intercanvis visuals, simulacions, contes empàtics i desenvolupament d'activitats, etc. M'agrada treballar amb aquest tipus d'activitats organitzades i planificades perquè els infants s'enfronten a diverses situacions en les quals posen en pràctica els seus coneixements, habilitats, estratègies augmentant la seva motivació, interès, autoconfiança i seguretat.

            Per la consecució de cadascun dels objectius generals i específics compto amb material propi, que és un percentatge elevat del centre ; amb això vull dir : guia metodològica pròpia, contes per treballar les emocions amb el meu segell personal, domino de les emocions, peluixos didàctics, imatges d'interpretació, material sensorial... tot resultat d'una selecció rigorosa i conscient.

           

            El JOC  I LA METODOLOGIA MONTESSORI es converteix sens dubte en el protagonista de la meva filosofia de treball i és per aquest motiu que compto amb un ampli catàleg de material lúdic : cartes amb imatges, jocs d'atenció, de lògica matemàtica, creativitat, atenció, memòria, maleta DJECO, material Ralet Ralet i un llarg etcètera.

 

            A més a més d'oferir sessions individuals adaptant la intervenció a cada NECESSITAT, A CADA PETIT UNIVERS INTERN cada trimestre proposo diferents tallers grupals i cooperatius on treballarem diferents aspectes en funció de les edats i / o altres característiques. Com per exemple ( moviment lliure, despertant els sentits, autoestima, ments creatives, Habilitats socials,etc)